🚚 Darmowa wysyłka już od 200 zł!

Regulamin sklepu

  § 1

  [Postanowienia ogólne]


  1. Sklep jubilertina.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Regulamin ten określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu dostępnego do nabycia w sklepie oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep jubilertina.pl, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu www.jubilertina.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1)    ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  2)    ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  3)    ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
  4)    ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


  § 2

  [Definicje]


  1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.jubilertina.pl umożliwiający utworzenie konta.

  2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.jubilertina.pl umożliwiający złożenie zamówienia.

  3. Klient – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

  4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

  6. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących produktów dostępnych w sklepie.

  7. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.

  8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

  9. Sklep –  sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.jubilertina.pl.

  10.  SprzedawcaUsługodawca –  Agata Misztela, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Sprzedaż Artykułów Ogólnoprzemysłowych Agata Misztela”, 98-300 Wieluń, pl. Legionów 4 (NIP 8320012262) i Tadeusz Misztela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Sprzedaż Detaliczna i Komisowa Artykułów Przemysłowych Tadeusz Misztela” 98-300 Wieluń, pl. Legionów 4 (NIP 8320009610). Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: pl. Legionów 4, 98-300 Wieluń, numer telefonu: +48 43 843 45 04, mail: kontakt@jubilertina.pl

  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.

  12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu.

  13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej.

  14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.


  § 3

  [Informacje dotyczące produktów i ich zamawiania]


  1. Sklep internetowy jubilertina.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

  2. Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

  4. Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (cena brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostawy. 

  5. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

  6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień (Sklep jubilertina.pl) – 24 godziny na dobę, przez cały rok.

  7. W celu złożenia zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.

  8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.

  9. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu tj. od 9:00 do 17:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.


  § 4

  [Zawarcie umowy sprzedaży]


  1. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez sprzedawcę sposobami, zgodnie z postanowieniami ujętymi w § 3.

  2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

  3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  

  4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera:

  1)    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

  2)    formularz odstąpienia od umowy,

  3)    niniejszy regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

  5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.

  6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon), który będzie dołączany do przesyłki.


  § 5

  [Sposoby płatności]


  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

      1)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy,

      2)    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

      3)    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24).

  2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze: 76 1020 4564 0000 5102 0009 1702, Sprzedaż Art. Ogólnoprzemysłowych Agata Misztela, pl. Legionów 4, 98-300 Wieluń. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

  3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

  4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczny serwis płatności (Przelewy24) umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 

  5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  6. W przypadku wyboru płatności ujętych w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty przez sprzedawcę.


  § 6

  [Koszt, termin i sposoby dostawy produktu]


  1. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

  2. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

      1)    czas kompletowania produktu wynosi od 1 do 2 dni roboczych,

      2)    dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

  3. Zakupione w sklepie produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD), paczkomatów (InPost) oraz Poczty Polskiej.


  § 7

  [Reklamacja produktu]


  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jubilertina.pl lub pisemnie na adres: Sklep Jubilerski Tina, pl. Legionów 4, 98-300 Wieluń.

  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w formie pisemnej lub elektronicznej, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

  4. Dla oceny wad fizycznych produktu, należy go dostarczyć na adres: Sklep Jubilerski Tina, pl. Legionów 4, 98-300 Wieluń.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem, nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego konsumentem sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.

  7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi w formie pisemnej lub elektronicznej.


  § 8

  [Prawo odstąpienia od umowy]


  1. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu produktu na adres: Sklep Jubilerski Tina, pl. Legionów 4, 98-300 Wieluń.

  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  5. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 8 niniejszego paragrafu, sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z umową sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

  9. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:

  1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


  § 9

  [Rodzaj i zakres usług elektronicznych]


  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak: 

  1)    zawieranie umów sprzedaży produktu,

  2)    prowadzenie konta w sklepie,

  3)    korzystanie z newslettera.

  2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz usługobiorców w sklepie odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.

  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


  § 10

  [Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych]


  1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w § 9 ust. 1 regulaminu przez usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta: 

  1)    umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,

  2)    umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę,

  3)    umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: 

  1)    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2)    dostęp do poczty elektronicznej,

  3)    przeglądarka internetowa,

  4)    włączenie w przeglądarce internetowej plików cookie oraz JavaScript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


  § 11

  [Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych]


  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jubilertina.pl.

  2. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.


  § 12

  [Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych]


  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie sługi elektronicznej:

  1)    wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie konta),

  2)    usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jubilertina.pl,

  3)    usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy usługobiorca narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

   4)    wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


  § 13

  [Własność intelektualna]


  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.jubilertina.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 oraz elementów zamieszczanych przez Użytkowników, wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Agaty Misztela, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: „Sprzedaż Artykułów Ogólnoprzemysłowych Agata Misztela”, 98-300 Wieluń, pl. Legionów 4 (NIP 8320012262) i Tadeusza Misztela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Sprzedaż Detaliczna i Komisowa Artykułów Przemysłowych Tadeusz Misztela” 98-300 Wieluń, pl. Legionów 4 (NIP 8320009610). Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony jubilertina.pl, bez zgody usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony jubilertina.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

  3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej sklepu pod adresem www.jubilertina.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu pod adresem jubilertina.pl użyte są w celach informacyjnych.


  § 14

  [Postanowienia końcowe]


  1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

  3. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1)    ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem), będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.);

  2)    ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

  5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek dostępny do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie UOKiK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.